Hem / Covid-19 Info / Frågor och Svar

Frågor och Svar

Uppdaterad: 26/3-2021

Vem beslutar vad?  

 • Folkhälsomyndigeten och regeringen beslutar övergripande vilka restriktioner som tex idrotten har att förhålla sig till. Den 18 december 2020 beslutades att all icke nödvändig statlig och kommunal verksamhet i tex idrottshallar och ishallar skulle stängas men i januari utfärdades ett undantag för viss verksamhet för spelare födda -05 och senare och sedan även för 04-02. Det var även FHM som beslutade om att undantaget för att spela enstaka matcher drogs tillbaka. Detta på grund av det förvärrade smittläget
 • När Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelar sådana här beslut hanteras dessa sedan vidare av Riksidrottsförbundet och respektive nationellt idrottsförbund, i vårt fall Svenska Ishockeyförbundet för att göra tolkningar utifrån respektive idrotts olika förutsättningar.
 • Men ramar och anvisningar påverkas också av hur respektive kommun beslutar ska gälla i deras anläggningar. Det gäller tex hur många personer som får vistas i anläggningen, allmänhetens åkning och andra omständigheter kring verksamhetens genomförande i kommunens anläggningar. Kommunerna har avstämningar med Smittskydd Stockholm för att få rådgivning kring dessa frågor. Vissa beslut styrs också av Sjukvårdsområde Region Stockholm (fd Landstinget) och Länsstyrelsen. Företrädare från våra 22 kommuner, RF-SISU Stockholm och representanter för de stora distriktsidrottsförbunden har också veckovisa möten för dialog och information och där deltar Stockholms Ishockeyförbund.
 • Stockholms Ishockeyförbund i sin tur har sedan december varje vecka ett möte med alla sina 40 ungdomsföreningar. Vid dessa möten lyfter vi aktuell information och diskuterar aktuella frågor utifrån vår lokala situation, har erfarenhetsutbyte och sätter upp en del gemensamma förhållningssätt kring hur verksamheten ska bedrivas inom Stockholmshockeyn. Dessa grundar sig i sin tur då på restriktioner och anvisningar från både FHM, Svenska Ishockeyförbundet och kommunernas beslut.

 

Smitta:

Hur ska föreningen agera vid konstaterad eller misstanke om smitta?

 • Informera laget/gruppen om att ni fått bekräftad smitta.
 • Övriga i laget/gruppen ska, även om de inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5 dagar).
 • Vid symtom ska man isolera sig. Om symtomen inte går över på ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller.
 • I väntan på provsvar ska man agera som om man har covid-19.
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen (laget/gruppen) använder och vistas i.
 • Följ de regionala rekommendationerna och håll dig informerad via 1177.se.

Rekommendationerna ovan är hämtade från RF.se och grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

 

Träning:

För spelare födda -02 och senare gäller:

Trots det rådande smittläget är myndigheternas bedömning hittills att det är viktigt för barn att få hålla igång med sin idrott men då måste det ske i enlighet med FHM och myndigheternas restriktioner. Det är således ingen självklarhet att föreningslivet får fortsätta hålla öppet på det sätt vi får idag men just nu vill inte myndigheterna stänga ned igen likt de gjorde i december/januari. Det är av yttersta vikt att såväl individer som organisationer tar sitt ansvar så att vi får fortsätta hålla verksamhet igång.

Före och efter träning

 • Spelare/ledare kommer så ombytta som möjligt. I rådande smittläge är användandet av omklädningsrum en alltför stor risk. INGA omklädningsrum används utan du byter om det sista på läktaren eller av annan av föreningen anvisad plats där avstånd kan säkerställas. Undantag MÅLVAKTER som enligt överenskommelse mellan förening och kommun kan ges möjlighet att nyttja omklädningsrum under mycket begränsad tid.
 • Kom ombytt i fyskläder och åk hem i fyskläder till fysträning.
 • In och utpassering i ishallen sker enligt tydliga anvisningar som säkerställer att ingen trängsel uppstår och att grupper inte blandas.
 • Planera träningstider så att föregående grupp inte blandas med nästkommande grupp och säkerställ att in/utpasseringar till och från isen sker separat på olika ställen. 

Träningen

 • Fysträning sker endast utomhus och anpassat i mindre grupper med avstånd samt utan närkontakt.
 • Varje förening ansvarar för att sätta samman träningsgrupper inom föreningen men undviker i möjligaste mån stor rotation av individer.
 • Verksamheten bedrivs i spelarens hemmaföreningen enligt SIF:s anvisningar 210211, punkt 7.
 • Vi är noggranna med att alla har sin egen vattenflaska som de själva fyller på. Märk gärna flaskorna för att undvika att någon tar fel.
 • Undvik att använda avbytarbåsen. Används avbytarbås måste ledarna säkerställa att avstånd hålls. Markera i så fall platser med avstånd.
 • Anpassa övningarna och undviker fokus på statiskt närkampsspel.
 • Begränsa antalet ledare till så få som möjligt utifrån gruppens storlek. Använd fast ledarstab för att hålla gruppen så enhetliga som möjligt.
 • Se över gruppernas storlek. Större grupper kan behöva delas i fler mindre, tex Hockeyskolan. Varje kommun sätter upp maxantal och eventuellt ytterligare direktiv utifrån deras bedömning av lokalens utformning och förutsättningar till säker verksamhet.
 • Om möjligt: låt alla spelare kvittera ut sin egen träningströja som är den enda de använder. Om man måste byta färg ska den nya tröjan vara nytvättad och den gamla ska tvättas omgående. Alternativet är att alla tröjor tvättas efter varje användning. 
 • Dela INGEN utrustning med någon annan
 • Inga handdukar får användas under träning
 • Tillåt inga medföljnde i hallen. Endast spelare och nödvändigt antal ledare. Undantag kan göras för enstaka förälder till barn i Hockeyskolan som har sådant behov.

 

För spelare födda -01 och tidigare gäller:

Tyvärr får vi fortfarande inte bedriva organiserad verksamhet i hallarna för spelare födda 01 och tidigare. Dialog mellan Svenska Ishockeyförbundet och myndigheterna pågår kring detta men med rådande smittläge väntas inga förändringar för närvarande. Vi uppmanar våra föreningar att upprätthålla kontakt och dialog med den här gruppen spelare och särskilt arrangera digitala möten och samtal, fysträningar gemensamt digitalt, enskilda uppgifter som kan genomföras digitalt osv. Se vår tipssida: Länk

För närvarande gäller för dessa:

 • Enbart träning utomhus, ishallar i Stockholm är enligt den information vi idag har från våra kommuner inte öppna för denna målgrupp

 

Träning, samarbete med andra föreningar, provspel, camper osv:

På grund av rådande smittläge är myndigheternas anvisningar att alla ska umgås inom en så liten krets personer som möjligt och undvika att träffa personer utanför denna bubbla.

Det påverkar följande verksamheter.

 

Träning – paraplyspelare:

För spelare som är så kallade "paraplyspelare" och har en pojkförening och en flickförening som hemvist för sin hockey skall denna spelare välja en hemvist att vara i tillsvidare. Utgå från den förening och grupp där man bor närmst så att onödiga resor undviks samt att det är med de personer spelaren har mest frekvent i sin närhet (tex genom skolan). 

 

Try out – Junior:

HG

Try-out inför kommande säsong för Juniorlagen får INTE ske med spelare blandade från olika föreningar och hemvist så länge nuvarande restriktioner gäller.

Det är upp till respektive huvudman för skolan om try-out verksamheten får ske i samband med skolverksamheten på ordinarie skoltid.

Byte av förening för -05 inför J18 säsongen

Spelare födda 05-02 kan tillåtas provspel om båda föreningarna är överens och under förutsättning att detta sker via en karantänshantering om 7 dagar mellan det att spelare varit i nuvarande lagverksamhet till dess provspel sker i ny förening. Ska ytterligare provspel ske i annan förening gäller 7 dagars karantän även då.

I år råder speciella omständigheter då seriespel inte kunnat genomföras. Därför blir dialog mellan de olika föreningar och kring både föreningarnas och individens särskilda situationer särskilt viktig. Inga “Try-outs med blandning av spelare från olika föreningar får ske tillsvidare.  Är båda föreningarna överens om att föreningsbyte ska ske kan spelaren ansluta till sitt nya lag efter en karantänstid om 7 dagar.

 

Provspel och övergångar Ungdom:

Inga provspel är tillåtna tillsvidare. Observera också ordinarie regelverk för övergångar gällande hur processen ska gå till (SB 2:25, länk till SB).

Är båda föreningarna överens om att föreningsbyte ska ske kan spelaren ansluta till sitt nya lag efter en karantänstid om 7 dagar

 

Camper:

Det är för närvarande inte tillåtet att delta i aktiviteter och verksamhet utanför den egna föreningen.

Tävling / Cuper:

Inga cuper eller matcher är tillåtna för närvarande.

Spel i andra distrikt:

Det är inte tillåtet att delta i aktiviteter och verksamhet utanför den egna föreningen tillsvidare.

Allmänhetens åkning:

Lyssna med respektive kommun då det är de som är ansvariga för den verksamheten om hallen är i kommunal regi. Allmänhetens åkning inomhus är just nu stängd i de flesta kommuner.

 

Allmänt:

 • Tvätta händerna ofta och ordentligt (minst 20 sekunder och med tvål)
 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Stanna hemma om någon i din absoluta närhet har konstaterad Covid-19

 

 

Länkar: SIF:s tolkningar av FHM:s råd och anvisningar https://www.swehockey.se/globalassets/svenska-ishockeyforbundet/design2020/covid-19/sifs-tolkning-av-regeringens-och-fhms-rekommendationer--mars-2021.pdf

RF: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

FHM: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Svensk ishockeys huvudsponsor
 • Logo Svenska Spel
Samarbetspartners
 • Logotyp CCM
 • Logo Scandic