Hoppa till sidans innehåll

Stockholms Ishockeyförbunds stadgar


Stockholms Ishockeyförbunds stadgar (i pdf-format)

STOCKHOLMS ISHOCKEYFÖRBUNDS STADGAR

GODKÄNDA AV SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET 980124 Antagna vid Stockholms Ishockeyförbunds årsmöte 980610 Senast reviderade vid Stockholms Ishockeyförbunds årsmöte 20130603

Bil 1 till § 9:4 Svenska Ishockeyförbundets stadgar fastställda vid årsmötet 1997

NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSFÖRBUND 

1 Kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Stockholms Ishockeyförbund är en allmännyttig och ideell förening som har till uppgift att, inom sitt geografiska verksamhetsområde, främja, utveckla och administrera idrotten ishockey.

Detta ska ske på ett sådant sätt att det står i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt Riksidrottsförbundets och Svenska Ishockeyförbundets stadgar.

Stockholms Ishockeyförbund är Svenska Ishockeyförbundets lokala organ.

Stockholms Ishockeyförbund är, enligt 8 kapitlet Svenska Ishockeyförbundets stadgar, en del av Svenska Ishockeyförbundets Region Öst. Syftet är att samordna den sportsliga verksamheten inom det regionala verksamhetsområdet.

2 § Sammansättning

Stockholms Ishockeyförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Ishockeyförbundet, och som har hemvist inom distriktets geografiska verksam-hetsområde.

3 § Verksamhetsområde

Stockholms Ishockeyförbunds verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som omfattar huvuddelen av Stockholms län samt Stockholms stad i enlighet med Svenska Ishockeyförbundets stadgar § 9:1.

4 § Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av distriktsmöte och skall godkännas av Svenska Ishockeyförbundet.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst två tredjedelar av antalet givna röster.

För upplösning av Stockholms Ishockeyförbund krävs bifall av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster vid två på varandra följande distriktsmöten, hållna med minst ett års mellanrum. Dessutom krävs godkännande av Svenska Ishockeyförbundet.

5 § Beslutande organ

Distriktsstyrelsen äger delegera sin beslutanderätt i närmare angivna ärenden till grupp, nämnd, kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift.

Distriktsstyrelsen kan även delegera sin beslutanderätt till enskild styrelseledamot, kanslichefen eller annan person som distriktsstyrelsen finner lämplig med hänsyn till uppgiftens art.

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enlig denna bestämmelse ska regelbundet underrätta distriktsstyrelsen härom.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

Stockholms Ishockeyförbunds verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 maj till och med den 30 april. Distriktsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från distriktsmötet till och med påföljande ordinarie distriktsmöte.

7 § Sammansättning av styrelse m.m.

Stockholms Ishockeyförbund ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås samt att ungdomar ingår.

8 § Firmateckning

Stockholms Ishockeyförbunds firma tecknas av distriktsstyrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

9 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, distriktsförbund eller Svenska Ishockeyförbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i Riksidrottsförbundets eller Svenska Ishockeyförbundets stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.

2 Kap Distriktsmötet

1 § Tidpunkt och kallelse

Distriktsmötet som är Stockholms Ishockeyförbunds högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av juni månad på dag, som distriktsstyrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när Svenska Ishockeyförbundets förbundsmöte pågår.

Kallelse till distriktsmötet skall av distriktsstyrelsen utfärdas dels genom annons i Svenska Ishockeyförbundets officiella tidning och på förbundets hemsida senast åtta veckor före distriktsmötet och dels genom brev eller e-post till röstberättigade föreningar senast fyra veckor före mötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall vara röstberättigade föreningar tillhanda senast två veckor före distriktsmötet. Materialet får tillhandahållas digitalt.

2 § Förslag till ärenden att behandlas vid distriktsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid distriktsmötet skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast åtta veckor före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer röstberättigad förening.

3 § Sammansättning och beslutförhet

Distriktsmöte består av ombud för föreningar inom distriktet. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i förening.

Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av distrikts-styrelsen eller distriktsförbundets revisor. Distriktsmötet är beslutmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

4 § Rösträtt

Rösträtten vid distriktsmöte bestäms genom röstlängd som har upprättats av Svenska Ishockeyförbundets styrelse att gälla från och med den 31 mars.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 januari har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Ishockeyförbundet och de förpliktelser mot distriktsförbundet som har beslutats av distriktsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess en ny röstlängd har tillställts distriktsförbundet.

Varje röstberättigad förening har en grundröst och tilläggsröster i förhållande till antalet registrerade spelare och funktionärer enligt följande skala:

0 - 49.=.0 tilläggsröster

50 - 99 = 1 "

100 - 149 = 2 "

150 - 199 = 3 "

200 - 249 = 4 "

250 - 299 = 5 ”

300- = 6 ”

Förenings röstetal får dock inte överstiga en femtedel av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet. Skulle så vara fallet reduceras röstetalet för sådan förening ned till högst en femtedel av det sammanlagda röstetalet.

Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges. 

 5 § Ärenden vid distriktsmöte

Vid distriktsmöte skall följande ärenden förekomma:


1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Ishockeyförbundets styrelse har upprättat för distriktsförbundet.


2. Fastställande av föredragningslista för mötet,


3. Fråga om mötets behöriga utlysande,


4. Val av ordförande för mötet,


5. Val av sekreterare för mötet,


6 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt ett erforderligt antal rösträknare,


7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:


a) distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret,

b) distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret,

c) distriktsförbundets revisorers berättelse för samma tid,

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning,


9. Behandling av förslag till distriktsförbundets verksamhetsplan med ekonomisk

plan samt fastställande av eventuell årsavgift till distriktsförbundet,

 

10. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap.

2 § och av distriktsstyrelsens förslag (proposition),

 

11. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen, för en tid av två år,

 

12. Val av ledamöter och suppleanter:

 

a) Val av fyra övriga styrelseledamöter för en tid av två år,

b) Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år,

 

13. val av en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktsförbundet för en tid av ett år,

 

14. beslut om val av två ledamöter och en suppleant till Torsten Flygelholms minnesfond.

 

15. val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för nästkommande ordinarie distriktsmöte,

 

16. beslut om val av ombud och ett erforderligt antal ersättare till Svenska Ishockeyförbundets förbundsmöte,

 

17. beslut om val av ombud och ett erforderligt antal ersättare till Stockholms Idrottsförbunds årsmöte,

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för distriktsförbundet eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till distriktsmötet.

6 § Valbarhet

Valbar är varje person som är medlem i en till Svenska Ishockeyförbundet ansluten förening.

Ledamot av distriktsstyrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor.

Arbetstagare hos distriktsförbundet eller hos Svenska Ishockeyförbundet får inte väljas till ledamot av distriktsstyrelsen eller valberedningen.

7 § Extra distriktsmöte

Distriktsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra distriktsmöte.

Distriktsstyrelsen är skyldig att kalla till extra distriktsmöte när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade föreningar inom distriktet begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När distriktsstyrelsen mottagit en begäran om extra distriktsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra distriktsmöte skall tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet.

Underlåter distriktsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställan utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra distriktsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Extra distriktsmöte får inte äga rum under tid då förbundsmöte pågår.

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallgrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet angivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av distriktsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

3 Kap Distriktsstyrelsen

1 § Sammansättning

Distriktsstyrelsen utgörs av distriktsordförande, vilken tillika är styrelsens ordförande, samt åtta övriga ledamöter och två suppleanter valda av distriktsmötet. I styrelsen skall båda könen vara representerade.

Distriktsstyrelsen utser inom sig antingen en vice ordförande, tillika vice distriktsordförande, eller en förste vice ordförande, tillika förste vice distriktsordförande, och en andre vice ordförande, tillika andre vice distriktsordförande samt tillsätter sekreterare.

Distriktsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.

En av distriktsmötet, enligt 3 kap 5 § Riksidrottsförbundets stadgar, utsedd hedersordförande eller hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

2 § Åligganden

Distriktsstyrelsen är distriktsförbundets högsta beslutande organ när distriktsmöte inte är samlat.

Distriktsstyrelsen skall:

1. verkställa distriktsmötets beslut,

2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa,

3. handha ishockeyn enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen,

4. föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SF:s bestämmelser,

5. handha och ansvara för distriktsförbundets medel,

6. bereda ärenden, som skall föreläggas distriktsmöte,

7. förelägga distriktsmötet förslag till distriktsförbundets verksamhetsplan med ekonomisk plan,

8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, förbundsstyrelsen och Stockholms Idrottsförbunds styrelse med upplysningar och yttranden,

9. utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 och 15 kap RF:s stadgar med förbehåll för vad som anges i 14 kap 4 § Svenska Ishockeyförbundets stadgar,

10. bestämma om organisationen av och tjänster vid distriktsförbundets kansli samt i förekommande fall anställa distriktsförbundets arbetstagare, samt

11. föra protokoll och sörja för förbundets bokföring m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Distriktsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsför när samtliga ledamöter och suppleanter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande eller är ersatta av suppleanter.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Röstning får inte ske genom fullmakt.

Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde.

Vid förfall för ordföranden ersätts denne av vice ordförande.

Vid förfall även för vice ordförande, eller i förekommande fall bägge vice ordförandena, öppnas styrelsesammanträdet av styrelseledamot med flest antal år i styrelsen. Under dennes ledning förrättas val av ordförande för sammanträdet.

4 Kap Valberedningen

1 § Sammansättning m.m.

Valberedningen utgörs av ordförande och minst två övriga ledamöter valda av distriktsmötet. I valberedningen skall båda könen vara representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden

Valberedningen skall senast tio veckor före distriktsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid distriktsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.

Senast sex veckor före distriktsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

Senast två veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter distriktsmötet skall protokollet överlämnas till distriktsstyrelsen.

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid distriktsmötet

Röstberättigad förening får senast fyra veckor före distriktsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna.
Innan kandidatnomineringen börjar vid distriktsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna.
Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

5 Kap Revisorer, revision

1 § Revisorer och revision

Distriktsförbundets revisorer, av vilka en utsetts enligt 11 kap. 6 § Riksidrottsförbundets stadgar, skall granska distriktsstyrelsens förvaltning och räkenskaper.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före distriktsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:00
Skribent: Marcus Bojling

svs_logo_right_250px

Partners

ccm_250px 

             lezie

 

 

Postadress:
Stockholms Ishockeyförbund
Tjurhornsgränd 6, 3 tr
121 63 Johanneshov

Besöksadress:
Tjurhornsgränd 6, 3 tr
121 63 Johanneshov

Kontakt:
Tel: 08-556 716 60
Fax: 08-722 01 41
E-post: This is a mailto link

Se all info